Medlemsvillkor Relax Fishing Club

Allmänt

Dessa villkor gäller fr.o.m. den 20 maj 2018 för medlemmar i Relax Fishing Club (RFC), en kundklubb inom Relax Fishing Sweden Ekonomisk Förening, org. nr 769629-6420, Repslagaregatan 18, 312 32 Laholm, (”Relax Fishing Sweden”, ”RFS” eller ”vi”). Ansökan om medlemskap görs på www.relaxfishingsweden.com. Medlemskapet i Relax Fishing Club är personligt och kostnadsfritt. För att bli medlem måste du ha fyllt 16 år. Dessa villkor reglerar endast Relax Fishing Club. För ytterligare information och regler gällande fiske och fiskekort, vänligen se information som finns tillgänglig på www.relaxfishingsweden.com.

Medlemskapet i Relax Fishing Club

Genom att bli medlem i Relax Fishing Club ingår du ett avtal med Relax Fishing Sweden. Medlemskap i Relax Fishing Sweden erbjuder många fördelar. Som medlem får och kan du:

  • köpa och vara innehavare av års- och säsongskort i vattendrag som ingår i området för Relax Fishing Sweden,
  • behålla din plats i turordningen att kunna köpa fiskekort av begränsat antal per säsong,
  • erhålla speciella klubberbjudanden,
  • beställa fiskekort inför kommande säsong,
  • nyhetsbrev med tips och fiskeinformation,
  • inbjudan till speciella klubb-events. Till exempel seminarier, demo av fiskeutrustning, fiskeguidning, rabatter på fiskeutrustning, fisketävlingar etc.,
  • medlemsklubbpriser på fiskekort, aktiviteter, serviceerbjudanden och produkter,
  • snabbt få ta del av fiskeregler, som kan ändras under säsong och som du förväntas känna till eller annan viktig information som vi e-postar till dig,
  • anmäla dig på din inloggning till kommande seminarier, kurser, fisketävlingar, demodagar med mera,
  • möjlighet att påverka vårt utbud av varor och tjänster genom att delta i kundundersökningar.

Behandling av personuppgifter

Vem är personuppgiftsansvarig?
Relax Fishing Sweden är personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter som behandlas inom ramen för Relax Fishing Club. Kontaktuppgifter till Relax Fishing Sweden finner du längst ned i dessa villkor.

Vilka uppgifter samlar vi in och behandlar?
Vi behandlar de personuppgifter som du måste lämna till oss för att bli medlem i Relax Fishing Club, d.v.s. namn, e-postadress, adress, mobilnummer, personnummer och hur du önskar att bli kontaktad. Personnummer använder vi för att säkerställa din identitet och ålder, för att kunna registrera dina köp samt för att kunna ha möjlighet att uppdatera vårt medlemsregister med dina adressuppgifter. Vi uppdaterar inte automatiskt dina adressuppgifter och uppgifter av generell karaktär. Det ligger på dig som medlem att hålla dina adressuppgifter, e-postadress och mobil-telefonnummer aktuella om du vill fortsätta vara medlem och t.ex. få information och kunna få fiskekort hemskickat till rätt adress efter köp. Vår primära kommunikationskanal är e-post.

Vi behandlar även de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du kontaktar vår kundtjänst via telefon, mejl, webb, eller vid besök hos någon av våra ombud (t.ex. Turistbyråerna).

Om du väljer att lämna recensioner eller ställa frågor om produkter på vår webbsida, Facebooksida eller Youtube-kanal sparar vi de kontaktuppgifter du lämnar i syfte att kunna kontakta dig och besvara dina frågor.

Utöver de personuppgifter som anges ovan behandlar vi IP-adress och detaljerad köphistorik inklusive kvitton och resultaten från analyser som görs genom automatiskt beslutsfattande inbegripet så kallad profilering (se nedan).

Vad innebär profilering?
Som framgått ovan går medlemskapet i Relax Fishing Club bland annat ut på att vi kommer att anpassa erbjudanden och marknadsföring till just dig. Detta görs genom automatiskt beslutsfattande,
profilering. Profileringen innebär att vi kommer att använda dina personuppgifter till att analysera egenskaper, vanor och beteenden hos dig. Analyserna kommer visa vilken kategori av köp av fiskekort, antal köp, vid vilken tid köp sker, intressen, beteende på hemsidan och beteende i samband med mottagande av vår digitala marknadsföring. T.ex. om du köpt Årskort i Nissan föregående år erbjuds du köpa årskort inför kommande säsong.

Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen? 
Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

  • 1. För att skapa ditt medlemskonto.
  • 2. För att uppdatera dina adressuppgifter.
  • 3. För att kunna fastställa din identitet och kontrollera din ålder för medlemskap i Relax Fishing Club.
  • 4. För att utföra automatiskt beslutsfattande, profilering, i enlighet med beskrivningen ovan.
  • 5. För att skicka nyhetsbrev, information om fisket och fiskekortförsäljning.
  • 6. För att fångstregistrering eller registrering av återutsättning av fisk ska kunna ske enkelt och snabbt och med en inloggning.
  • 7. För att bjuda in dig till speciella klubb-events, fiskemässor och liknande evenemang.
  • 8. För att besvara frågor och göra uppföljningar efter kontakt med kundtjänst för ärenden som hänför sig till ditt medlemskap.
  • 9. För att göra kundundersökningar kopplade till Relax Fishing Club.
  • 10. För att vid behov kontakta dig med erbjudanden om service eller förbättringar av produkter du tidigare reklamerat eller recenserat på webben.
  • 11. För att kunna skicka riktade erbjudanden och rabatter avseende vårt totala kunderbjudande av produkter och tjänster som erbjuds tillsammans med våra samarbetspartners (t.ex. fiskevårdsområdesföreningar, sportfiskebutiker, hotell).

Vad är den rättsliga grunden för behandlingen?
Vad gäller punkterna 1-8 under ändamålen med personuppgiftsbehandlingen ovan är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter att vi och du ska kunna fullgöra det avtal du ingår med Relax Fishing Sweden, d.v.s. erbjuda dig de fördelar som framgår i dessa villkor.

Vad gäller punkterna 9-11 under ändamålen med personuppgiftsbehandlingen ovan är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning har gjorts särskilt med beaktande av att vi anser att behandlingen kommer vara fördelaktig för dig.

Om du inte tillhandahåller de personuppgifter som är märkta som obligatoriska i formuläret där du ansöker om medlemskap kommer vi inte att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt dessa villkor och du kan därmed inte vara medlem i Relax Fishing Club.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Vi raderar dina personuppgifter då de inte längre är aktuella eller nödvändiga (t.ex. om du varit en inaktiv medlem under den tidsperiod som anges under avsnittet ”Uppsägning av medlemskap” nedan) eller när du begärt utträde, rättning eller radering samt när ditt medlemskap i Relax Fishing Club upphör. Däremot sparas dina uppgifter så länge du fortsätter att vara en aktiv medlem i Relax Fishing Club för att kunna fullgöra våra skyldigheter som framgår av dessa villkor.

Delar vi dina personuppgifter med andra parter?
Vi delar dina personuppgifter med:

  • Polisen vid utredning av brott (om det är ett lagkrav).
  • Företag som hanterar analys, tryck, distribution och försäljning av Relax Fishing Swedens fiskekort och marknadsföring.
  • Våra samarbetspartners avseende vårt totala kunderbjudande av produkter och tjänster från tid till annan.

I de fall vi överför dina uppgifter till ett annat företag som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag i egenskap av ett personuppgiftsbiträde har vi biträdesavtal på plats med strikta instruktioner om behandlingen av personuppgifter, konfidentialitet och säkerhet.

Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format i syfte att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig. Om behandlingen av dina personuppgifter som du vill begränsa eller radera är nödvändig för att uppfylla dessa villkor kan ditt medlemskap emellertid komma att sägas upp till följd av begränsningen eller raderingen.

Observera att huvuddelen av all kommunikation från Relax Fishing Club sker via E-post. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick och information som inte är obligatorisk för fiskekortsinnehavare. Detta kan du göra direkt genom en länk i våra utskick eller genom att kontakta oss.

Vill du få tillgång till eller korrigera de personuppgifter som vi behandlar om dig eller utöva någon annan rättighet kan du göra det på www.relaxfishingsweden.com genom att logga in på Mina sidor eller genom att kontakta Relax Fishing Swedens kundservice (se kontaktuppgifter i slutet av dessa villkor).

Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen (under namnändring till Integritetsskyddsmyndigheten).

Uppsägning av medlemskap i RFC

Ditt medlemskap gäller tillsvidare, och kan sägas upp när som helst av endera part. För att säga upp ditt medlemskap, vänligen kontakta Relax Fishing Swedens kundservice (se kontaktuppgifter nedan). Ditt medlemskap avslutas senast 30 dagar efter det att vi mottagit ditt meddelande om uppsägning. Vi har rätt att när som helst säga upp ditt medlemskap, avtalet och fördelarna det erbjuder med omedelbar verkan om det finns sakliga skäl.

Har du inte registrerat något medlemsköp på 24 månader upphör ditt medlemskap att gälla automatiskt, dina personuppgifter raderas och din förtur till köp av begränsat antal fiskekort försvinner. Detta gäller även om du själv väljer att avsluta ditt medlemskap. Du kan aktivt själv välja att vara kvar som medlem efter 24 månaders inaktivitet, för att behålla medlemsnummer, få erbjudanden, information etc. genom att göra valet inne på din profil i inloggningen på RFC.

Ändring av villkor

Vi har rätt att ändra dessa villkor från tid till annan. Ändringar av villkoren kommer att publiceras via e-post senast en månad före villkorsändringen träder i kraft. Den senaste versionen av villkoren finns alltid tillgänglig på www.relaxfishingsweden.com.

Kontakt

Har du frågor om Relax Fishing Club, kontakta gärna Relax Fishing Swedens kundservice:

e-mail: info@relaxfishingsweden.com

Adress: 

Relax Fishing Sweden Ek. Förening org. nr 769629-6420

Repslagaregatan 18

312 32 Laholm


Tel: +46 (0) 703-95 12 00

För frågor eller invändningar om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta gärna 

Relax Fishing Sweden på: info@relaxfishingsweden.com.